Reakce na vytýkací dopis v souvislosti s protiepidemickými opatřeními

(celý vzor je ke stažení zde)

Reakce na vytýkací dopis

Vážení

    upozorněním na porušení pracovní povinnosti ze dne …........... mi byla, jakožto zaměstnanci vaší společnosti, udělena výtka, že jsem se měl dopustit porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k mnou vykonávané práci, konkrétně porušení povinnosti vyplývající z aktuálního mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví, a to tím, že jsem neměl po dobu výkonu práce v nasazen ochranný prostředek dýchacích cest nebo jiný důvod vyplývající z mimořádného opatření MZ - doplnit.

    Uvedenou výtku považuji za zcela bezprávní výhrůžku, která nemůže v můj neprospěch způsobit jakékoliv zamýšlené negativní právní následky, tedy ani následné skončení mého pracovního poměru postupem dle ustanovení § 52 zákoníku práce či snad dokonce postupem dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

    Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví není ani právním ani ostatním předpisem, který by se vztahoval k mnou vykonávané práci. Plnění povinnosti obecně uložené všem osobám mimořádným opatřením není zaměstnavatel oprávněn jakkoli kontrolovat, jejich plnění vynucovat, či dokonce sankcionovat podle zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že ani předmětné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví výslovně nezmocňuje zaměstnavatele k tomu, aby kontrolu plnění uložených povinností ve vztahu k vlastním zaměstnancům prováděl a následně hodnotil, zda jednáním zaměstnanců došlo k porušení povinností uložených Mimořádným opatřením, zůstává právo kontroly a rozhodnutí o porušení těchto povinností vyhrazeno v souladu se zákonem pouze orgánu ochrany veřejného zdraví.   

    Mimořádné opatření neumožňuje zaměstnavateli ukládat zaměstnancům povinnosti v rámci jejich pracovního poměru jinými postupy, než které umožňuje zákoník práce. I v pracovněprávních vztazích platí, že povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona a v jeho mezích. Opatření a požadavky zaměstnavatele vůči zaměstnancům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně používání osobních ochranných pracovních pomůcek k ochraně dýchacích cest, mohou být jako pracovní povinnosti platně zavedeny pouze v souladu se zákoníkem práce a v jeho mezích. O přijetí takového opatření zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které by mi na základě odborně zpracované dokumentace ukládalo povinnost nosit ochranný pracovní prostředek za účelem ochrany dýchacích cest z důvodu předcházení riziku onemocnění v souvislosti s mnou vykonávanou prací, jsem informován nebyl.

Jednání, které mi vytýkáte, nemůže být z výše uvedených důvodů hodnoceno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k mnou vykonávané práci. Nejsem si ani vědom toho, že bych způsobem výkonu své práce nedbal o své zdraví nebo o bezpečnost a zdraví ostatních osob dotčených způsobem výkonu mé práce.

      Rovněž vás chci upozornit, že zaměstnavatel sám není oprávněn stanovovat jakékoliv povinnosti zaměstnancům v souvislosti s ochranou proti koronaviru SARS-CoV-2 nad rámec mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Je obecně přijímaným faktem, že jakákoliv opatření zaměstnavatele opírající se o ustanovení § 103 a násl. zákoníku práce mohou být stanovena výhradně v případě, že souvisí se specifickou povahou konkrétního provozu. Pokud Ministerstvo zdravotnictví vydává plošná mimořádná opatření, je nesporné, že jakákoliv opatření zaměstnavatele v tomto směru, která nemají vazbu na specifická rizika práce u konkrétního zaměstnavatele, jsou zcela nezákonná.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti vás, coby zaměstnavatele, tímto vyzývám, abyste předmětnou výtku neprodleně odstranili z mé pracovněprávní dokumentace a přestali na mě nadále vytvářet protiprávní nátlak k plnění povinností vyplývajících z mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví, které nevyplývají z mého pracovního poměru.

    Závěrem zdůrazňuji, že mám v úmyslu se bránit jakémukoli nezákonnému nátlaku z Vaší strany k plnění povinností, které nesouvisí s mnou vykonávanou prací, ať už se bude jednat o úpravu ohodnocení mnou odvedené práce nebo o rozvázání pracovního poměru, na které mě ve výtce upozorňujete, a to se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími, včetně uplatnění nároku na náhradu mzdy v souladu s ustanovením § 69 odst. 1 zákoníku práce.

    

    S pozdravem

                                        jméno + podpis

Vyhledávání
Nejnovější příspěvky
Rychlý kontakt

Odborová organizace Pro Libertate
Sídlo: Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6
odbory@prolibertate.cz
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.